Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Vedtægt

Dragør Lokalarkiv er et offentligt arkiv (kommunearkiv) oprettet i henhold til § 7 i Arkivloven, Lov nr. 1050 om offentlige arkiver m.v. af 17. december 2002.

Dragør Lokalarkivs dækningsområde er Dragør Kommune.

Arkivet modtager og bevarer arkivalier fra Dragør Kommune samt fra private personer, institutioner, virksomheder, foreninger m.v., som er af betydning for kommunens administration og/eller af væsentlig betydning for kommunens historie.

Dragør Lokalarkiv stiller arkivalier til rådighed for myndigheder og borgere.

Dragør Lokalarkiv samarbejder med andre institutioner om formidling af Dragør Kommunes historie.


§ 1. Dragør Lokalarkiv har til formål at indsamle, ordne og bevare den lokale, arkivalske kulturarv. I bred forstand er arkivet kommunens fælles hukommelse og dens lokalhistoriske studiecenter. 

Stk. 2. Dragør Lokalarkivs opgave er at bevare kommunale arkivalier fra Dragør Kommune af enhver art af betydning for kommunens administration såvel som for forskningen i Dragør Kommunes historie.

Stk. 3. Dragør Lokalarkivs opgave er endvidere at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie af privat proveniens med tilknytning til Dragør Kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

§ 2. Dragør Lokalarkiv er en afdeling af Dragør Bibliotek. Dets dækningsområde er Dragør kommune.

   Stk. 2. Lokalarkivrådet har rådgivende funktion overfor lokalarkivaren. Lokalarkivrådets specifikke formål, medlemssammensætning etc. fremgår af Vedtægt for Lokalarkivrådet.

   Stk. 3. Arkivgruppen består af repræsentanter for de interne kommunale forvaltninger/afdelinger og arbejder med de overordnede spørgs-mål vedr. kommunale arkivalier. Lokalarkivaren er formand for Arkivgruppen.

§ 3. Lokalarkivaren forestår Dragør Lokalarkivs daglige drift og har ansvaret herfor.

   Stk. 2. Lokalarkivaren ansættes af kommunalbestyrelsen med bibliotekschefen som ansættende myndighed.
I sager, der angår kommunearkivet refererer lokalarkivaren til kommunaldirektøren, mens der i sager angående den øvrige del af lokalarkivets arbejde refereres til bibliotekschefen.

§ 4 Dragør Lokalarkiv modtager arkivalier fra Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, politiske udvalg, kommissioner, nævn m.m. samt kommunens forvaltninger/afdelinger og institutioner efter nærmere aftalte regler, hvilket bekendtgøres i Arkivmanualen.

   Stk. 2. Dragør kommunes arkivalier må ikke afleveres til andre offentlige eller private institutioner, med mindre andet er bestemt i lovgivningen.

   Stk. 3. Arkivalier af statslig proveniens udskilles og afleveres til det statslige arkivvæsen. Andet materiale, der i proveniens- eller indholdsmæssig henseende er Dragør Lokalarkiv uvedkommende, udskilles og afleveres til andre arkiver eller offentlige institutioner, hvor materialet er hjemmehørende, med mindre andet er aftalt i forbindelse med afleveringen.

   Stk. 4. Det indsamlede ikke-kommunale materiale af privat proveniens betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres, ligesom dets offentlige tilgængelighed sikres. Der kan dog træffes aftale om deponering af sådant materiale.

§ 5 Lokalarkivaren drager omsorg for, at arkivalier i Dragør Lokalarkiv opbevares på betryggende måde, således at ingen uvedkommende kan få adgang til klausuleret materiale og således at bevaringsværdige arkivalier opbevares under fysisk forsvarlige forhold, både hvad angår bygnings- og lokalemæssige forhold samt pakning m.v.

Lokalarkivaren drager omsorg for, at arkivdriften sker i henhold til den relevante landsdækkende arkivorganisations generelle minimumskrav.

   Stk. 2. Lokalarkivaren sørger for at arkivets samlinger bliver ordnet og registreret på en sådan måde, at de umiddelbart kan stilles til rådig-hed for publikum og den kommunale administration.

   Stk. 3. Lokalarkivet sikrer, at kassation af arkivmateriale sker i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser samt kommunale vedtagelser, hvilket bekendtgøres i Arkivmanualen.

   Stk. 4. Lokalarkivaren og Arkivgruppen udarbejder forslag til kassationsplan for alle grene af forvaltningen i Dragør Kommune under hensyntagen arkivaliernes betydning for den lokalhistoriske forskning, hvilket bekendtgøres i Arkivmanualen.

   Stk. 5. Lokalarkivaren skal til stadighed være opmærksom på, hvilke følger kassation kan have for fremtidens forskning.

   Stk. 6. Større afvigelser i kassationspraksis i forhold til gældende regler skal forelægges Chefgruppen.

§ 6 Dragør Lokalarkiv skal vejlede kommunens forvaltninger/afdelinger og institutioner i arkivspørgsmål og bistå forvaltninger/afdelinger og institutioner ved afleveringer af deres arkivalier.

§ 7 Dragør Lokalarkiv skal ved udlån eller på anden måde stille de kommunale arkivalier, som opbevares i Dragør Lokalarkiv, til rådighed for kommunens administration til tjenstlig brug.

§ 8 Kommunale arkivalier, der er afleveret til Dragør Lokalarkiv, er offentligt tilgængelige efter regler, som fastsættes af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   Stk. 2. For ikke-kommunale arkivalier skal Statens Arkivers tilgængelighedsregler respekteres.
 
   Stk. 3. Dragør Lokalarkiv, der har fast ugentlig åbningstid, stiller arkivets materiale til rådighed for publikum på læsesalen, men kan undtagelsesvis udlåne det til benyttelse på andre godkendte, offentlige læsesale.

   Stk. 4. Dragør Lokalarkiv kan indlåne arkivalier til benyttelse på læsesalen efter gældende regler og aftaler.

§ 9 Dragør Lokalarkiv foretager undersøgelser i arkivets materiale og i andre arkiver, der indeholder oplysninger om kommunen. Den opnåede viden formidles gennem udstillings- eller foredragsvirksomhed, på arkivets website eller på anden vis.

   Stk. 2. Dragør Lokalarkiv er sagkyndig overfor kommunalbestyrelse, udvalg, kommunale forvaltninger/afdelinger og institutioner i spørgsmål om kommunens historie.

§ 10 Dragør Lokalarkiv er medlem af relevante landsdækkende og regionale arkivorganisationer og samarbejder i øvrigt med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

§ 11 Denne vedtægt er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den 15.9.2005Denne side er sidst opdateret: 07 | 11 | 2012
 
Søgning


Søg